International GEWEX/GASS/LS4P and TPEMIP Regional Modeling & Aerosol in Snow Workshop

Jul 7 - 9, 2019 | Nanjing, China

NAME INSTITUTION EMAIL MODEL
Qing Bao LASG/IAP/CAS, China baoqing@mail.iap.ac.cn FGOALS-f2
Aaron Boone Meteo France aaron.boone@meteo.fr CNRM-CM6
Deliang Chen Univ. Gothernburg, Sweden deliang@gvc.gu.se WRF (3km)
Qiuyu Chen Nanjing University, China dz1628001@smail.nju.edu.cn
Sin Chan Chou CPTEC/INPE, Brazil chou.sinchan@gmail.com Eta
Jeff Dozier UCSB, USA dozier@bren.ucsb.edu Satellite Data
Jinming Feng IAP/CAS, China fengjm@tea.ac.cn WRF (RCE-TEA)
Weidong Guo Nanjing University, China guowd@nju.edu.cn WRF/SSiB
Jinkyu Hong Yonsei Univ., Korea jhong@yonsei.ac.kr WRF/Polar
Huilin Huang UCLA, USA hhllbao@ucla.edu WRF/SSiB3/aerosol
Zhenming Ji Sun Yat-Sen University, China jizhm3@mail.sysu.edu.cn RegCM
Shichang Kang NIEER, CAS, China shichang.kang@lzb.ac.cn TPE Aerosol data
Bill Lau UMD, USA wkmlau@umd.edu NASA GEOS-5
Xin Li ITP/CAS, China lixin@lzb.ac.cn TPE data, Database
Shunlin Liang Univ. Maryland, USA sliang@umd.edu Satellite Data
Xinzhong Liang Univ. Maryland, USA xliang@umd.edu CWRF
Yanluan Lin Tsinghua University, China yanluan@mail.tsinghua.edu.cn CIESM
Zhaohui Lin IAP/CAS, China lzh@mail.iap.ac.cn IAP AGCM
Xiaohong Liu UWYO, USA xliu6@uwyo.edu VR-CESM1
Lixin Lu CSU, USA Lixin.Lu@colostate.edu RAMS
Sha Lu Nanjing University, China DG1828009@smail.nju.edu.cn
Shrestha Maheswor WECS, Nepal maheswor2037@yahoo.com Field data
Paulo Nobre CPTEC/INPE, Brazil paulo.nobre@inpe.br BESM
Xin Qi BNU, China qixin@mail.bnu.edu.cn FGOALS-f2
Yun Qian PNNL/DOE, USA Yun.Qian@pnnl.gov WRF
Yuan Qiu IAP/CAS, China qiuyuan@tea.ac.cn WRF (RCE-TEA)
Tomonori Sato Hokkaido University, Japan t_sato@ees.hokudai.ac.jp WRF
Chunxiang Shi NMIC, CMA, China shicx@cma.gov.cn China data
Xiaojiang Song NMEFC, China xjsong1981@outlook.com NMEFC WRF
Fengge Su TPR/CAS, China fgsu@itpcas.ac.cn VIC
Shiori Sugumoto JAMSTEC, Japan shiorisug@jamstec.go.jp WRF
Hiroshi Takahashi Tokyo Metropolitan University, Japan hiroshi3@tmu.ac.jp WRF
Qi Tang DOE/LLNL, USA tang30@llnl.gov DOE E3SM
Jianping Tang Nanjing University, China jptang@nju.edu.cn WRF
Petrus J. Van Oevelen GEWEX pvanoevelen@gewex.com
Chien Wang CNRS/UPS, France wangc@mit.edu CESM-MARC
Guiling Wang Univ. Connecticut, USA guiling.wang@uconn.edu RegCM
Jun Wang Nanjing University, China wangjun@nju.edu.cn
Minghui Wang Nanjing University, China minghui.wang@nju.edu.cn
Shuyu Wang Nanjing University, China wsy@nju.edu.cn WRF/SSiB
Weicai Wang ITP/CAS, China weicaiwang@itpcas.ac.cn
Xiaofei Wu CUIT, China wuxf@cuit.edu.cn RAMS
Yongming Xu NUIST, China xym30@nuist.edu.cn Satellite Data
Yongkang Xue UCLA, USA yxue@geog.ucla.edu CFS/SSiB
Jing Yang LASG/CAS & BNU, China yangjing@bnu.edu.cn FGOALS-f2
Kun Yang ITP/CAS & Tsinghua Univ, China yangk@mail.tsinghua.edu.cn
Sixiao Yang Sun Yat-Sen University, China yangsx3@mail2.sysu.edu.cn RegCM
Zhanmei Yang IAP/CAS, China yangzhanmei16@mails.ucas.ac.cn
Tandong Yao ITP/CAS, China tdyao@itpcas.ac.cn TPE data, Database
Miao Yu NUIST, China yum@nuist.edu.cn RegCM4-CLM-CNDV
Xubin Zeng Univ. Arizaona, USA xubin@atmo.arizona.edu NCAR CESM2
Guang Zhang Script/UCSD, USA gzhang@ucsd.edu NCAR CESM2
Hongliang Zhang CMA/NMC, China zhanhhl@cma.gov.cn NMC GRAPS
Yang Zhang Nanjing University, China yangzhang@nju.edu.cn
Yanling Zhan IAP/CAS, China zyl@mail.iap.ac.cn IAP AGCM
Ping Zhao CMA/CAMS, China zhaoping@cma.gov.cn Tibetan Field Data
Xian Zhu Sun Yat-Sen University, China zhuxian276@163.com RegCM